Przejdź do treści

Bez kategorii

Zezwolenie na pracę dla cudzoziemców

Zezwolenie na pracę dla cudzoziemców Pracodawca, który zamierza powierzyć cudzoziemcowi wykonywanie pracy na podstawie umowy lub innego stosunku prawnego zobowiązany jest do zalegalizowania pracy cudzoziemca poprzez wyrobienie odpowiedniego zezwolenia na pracę lub oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy. Na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest 5 typów zezwoleń na pracę dla cudzoziemców (typ A, typ B, typ C, typ D, typ E) które są wydawane przez wojewodę. Najbardziej powszechnymi zezwoleniami na pracę, które są wyrabiane przez Polskich przedsiębiorców jest zezwolenie typu A i… Dowiedz się więcej »Zezwolenie na pracę dla cudzoziemców

Karta pobytu – zezwolenie na pobyt czasowy

Karta pobytu – zezwolenie na pobyt czasowy Karta pobytu jest wnioskiem o przedłużenie pobytu w Polsce, składanym przez cudzoziemców. Jest wiele podstaw pobytu uwzględnianych przez urząd do wydania karty. Najczęstszą podstawą przy składaniu wniosków o zezwolenia na pobyt czasowy jest praca.Karta pobytu jest dokumentem pobytowym wydawanym cudzoziemcom, którym udzielono w Polsce:*zezwolenia na pobyt czasowy;*zezwolenia na pobyt stały;*zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE;*zgody na pobyt ze względów humanitarnych*ochrony międzynarodowej (nadano w Polsce status uchodźcy lub udzielono ochronyuzupełniającej). Cudzoziemiec posiadając ważną kartę… Dowiedz się więcej »Karta pobytu – zezwolenie na pobyt czasowy

Paszport biometryczny czyli tak zwany ruch bezwizowy

Paszport biometryczny czyli tak zwany ruch bezwizowy Obywatele Ukrainy, Gruzji, Mołdawii mogą przekraczać granicę zewnętrzną UE (między innymi granicę z Polską) bez wiz legitymując się jedynie paszportem. W ramach ruchu bezwizowego Ich całkowity pobyt nie może przekroczyć 90 dni w ciągu każdego 180 – dniowego okresu. 90 dni/180 dni będzie każdorazowo liczony od daty przekraczania granicy zewnętrznej UE. Potwierdzeniem daty przekroczenia granicy jest pieczątka z datą w paszporcie. Oznacza to, że cudzoziemiec może przebywać legalnie na terenie Polski 90 dni… Dowiedz się więcej »Paszport biometryczny czyli tak zwany ruch bezwizowy

Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi – najprostsza metoda legalizacji pracy cudzoziemca

Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi – najprostsza metoda legalizacji pracy cudzoziemca Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy dla cudzoziemców czyli tak zwana procedura uproszczona legalizacji pracy. Na podstawie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy Polski pracodawca może zatrudnić tylko obywateli sześciu następujących krajów:– Armenii– Białorusi– Gruzji– Mołdawii– Rosji– Ukrainy Oświadczenia składa się w Powiatowym Urzędzie Pracy. Wniosek można złożyć w formie elektronicznej za pomocą profilu zaufanego, kwalifikowanego podpisu elektronicznego bądź osobiście w urzędzie.Warunki jakie muszą być spełnione przez cudzoziemca aby PUP… Dowiedz się więcej »Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi – najprostsza metoda legalizacji pracy cudzoziemca

Wiza pracownicza

Wiza pracownicza Wizy uprawniające pracownika do wykonywania pracy na terytorium Polski to wizy, w których cel wydania został oznaczony jako:„05” – wydawana w celu wykonywania pracy w okresie nieprzekraczającym 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy, na podstawie oświadczenia o zamiarze powierzenia wykonywania pracy, zarejestrowanego w powiatowym urzędzie pracy;„06” – w celu wykonywania pracy na podstawie innych dokumentów niż wymienione wyżej oświadczenie pracodawcy (dotyczy głównie cudzoziemców zamierzających pracować na podstawie zezwolenia na pracę).Przepisy przyjmują również zasadę, że dokument pobytowy właściwy… Dowiedz się więcej »Wiza pracownicza


Designed by Spring Leading

Copyright © 2022 MAHKAM GROUP

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies.

Call Now Button