Przejdź do treści

Karta pobytu – zezwolenie na pobyt czasowy

Karta pobytu jest wnioskiem o przedłużenie pobytu w Polsce, składanym przez cudzoziemców. Jest wiele podstaw pobytu uwzględnianych przez urząd do wydania karty. Najczęstszą podstawą przy składaniu wniosków o zezwolenia na pobyt czasowy jest praca.
Karta pobytu jest dokumentem pobytowym wydawanym cudzoziemcom, którym udzielono w Polsce:
*zezwolenia na pobyt czasowy;
*zezwolenia na pobyt stały;
*zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE;
*zgody na pobyt ze względów humanitarnych
*ochrony międzynarodowej (nadano w Polsce status uchodźcy lub udzielono ochrony
uzupełniającej).

Cudzoziemiec posiadając ważną kartę pobytu ma prawo na przebywania legalnie na terenie Polski oraz do przekraczania granicy bez potrzeby uzyskiwania dodatkowej wizy. Obowiązuje to tylko i wyłącznie w okresie ważności karty pobytu. Karta pobytu uprawnia jego posiadacza, do podróżowania po terytoriach innych państw członkowskich obszaru Schengen przez okres nieprzekraczający 90 dni w ciągu każdego 180-dniowego okresu, jeśli cudzoziemiec:
*posiada ważny dokument podróży,
*potrafi uzasadnić cel i warunki planowanego pobytu oraz
*posiada wystarczające środki utrzymania lub możliwość ich uzyskania zgodnie z prawem, a także nie jest uważany za stanowiącego zagrożenie dla porządku publicznego, bezpieczeństwa wewnętrznego, zdrowia publicznego lub stosunków międzynarodowych żadnego z państw członkowskich, a w szczególności nie dokonano wobec niego na tej podstawie wpisu do celów odmowy wjazdu w krajowych bazach danych państw członkowskich. Ponadto dane cudzoziemca nie powinny znajdować się w krajowym wykazie wpisów do celów odmowy wjazdu danego państwa członkowskiego.
Zezwolenie na pobyt czasowy udzielane jest na okres od 3 miesięcy do 3 lat, z możliwością ubiegania się o kolejne zezwolenia. W zależności od rodzaju zezwolenia na pobyt czasowy, cudzoziemiec składa wniosek o jego udzielenie najczęściej osobiście, najpóźniej w ostatnim dniu legalnego pobytu na terytorium Polski do Wojewody właściwego ze względu na miejsce swojego pobytu.

Nasza firma zajmuję się kompleksowymi usługami związanymi z legalizacją pobytu i pracy cudzoziemców w Polsce. Wyręczamy Polskich przedsiębiorców w całej procedurze, która może się wydawać nieco skomplikowana. Przejmujemy za pracodawcę wszystkie czynności wraz z reprezentowaniem go w procesie administracyjnym w PUP. Dzięki nam mogą Państwo zaoszczędzić czas i środki finansowe oraz postawić na profesjonalne doradztwo i usługi w zakresie legalizacji pracy i zatrudniania cudzoziemców.


Designed by Spring Leading

Copyright © 2022 MAHKAM GROUP

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies.

Call Now Button